Zaślubiny z Jeziorem Suszewskim/Marriage with Suszewskie Lake

 

W ramach Obozu dla Klimatu w Świętnem,  Syrenki zorganizowały Zaślubiny z Jeziorem Suszewskim. Ceremonia nawiązywała do pomysłu ekscesywnej ekoseksualnych zaślubin z elementami natury, zaproponowanego przez Beth Stephens i Annie Sprinke. Zaślubiny polegały na wspólnym odczytaniu manifestu stworzeń słodkowodnych oraz złożeniu przysięgi miłosnej odpowiedzialności za wodę. Trzewne zainteresowanie sprawami ekologii w wydaniu syrenim to jednak nie tylko identyfikacja z fantastycznymi stworzeniami, pozwalająca na transgresję ludzkiej natury, ale także szereg praktyk symbolicznych, takich jak kolektywne śpiewanie piosenek, taniec, malowanie, przyozdabianie ciała, a także choreografia. W porównaniu z przepychem projektów amerykańskich matek, polskie Syrenki świadomie uwypukliły uwarunkowania środkowoeuropejskiego kontekstu: ich ogony wykonane zostały z tektury pokrytej hologramowym materiałem, a fantastyczne imaginarium ziściło się bez większych nakładów finansowych, za sprawą gadżetów zakupionych w tanich sklepach zabawkowych oraz sex shopach.

IMG-2052.JPGfot. Jacek Zwirzyński

As part of the Climate Camp in Świętne, Mermaids organized Marriage with the Suszewskie Lake. The ceremony referred to the idea of ecosexual marriages with elements of nature as proposed by Beth Stephens and Annie Sprinke. They consisted in the common reading of the manifesto of freshwater creatures and the taking of oaths of love responsibility for water. Visible interest in environmental issues in the siren edition is not only identification with fantastic creatures, allowing for the transgression of human nature, but also a series of symbolic practices, such as collective song singing, dancing, painting, adornment of the body, as well as choreography. Compared with the glamor of American mothers’ projects, the Polish Mermaids deliberately emphasized the conditions of the Central European context: their tails were made of cardboard covered with hologram material, and the fantastic imaginarium came true without major financial expenditures, thanks to gadgets purchased in cheap toy stores and sex shops.

IMG-2054.JPGfot. Jacek Zwierzyński

 

Syren Miruś.jpgSyren Miruś, for. Hubert Wińczyk

sex syrenki oboz

 

 

 

 

Published by

ewelinkasyrenka

I became a mermaid just like that. After the defence of my PhD thesis in art history at Adam Tryton University in Poland, I realized I don't need to fit the academic frames. Moreover, for the first time with trully emancipatory agency I said "uhmmm" and realized that standards and conventions of knowledge constantly need to be extended, not only due to the obligatory heteronormative, but also to the harmful, anthropocentric paradigm. I met Zofia nierodzińska, an artist and activist, when she asked me to write a text about Annie Sprinke and Beth Stephen's exhibition she curated and felt in love with her during the protest dedicated to the defence of women rights in Poland. With a golden glamour diadem on her head, she remainded a mermaid to me. Since then we become more and more mermaids, enjoying glittering tails, fins and scales in many contexts. I became involved in arranging mermaid's universum a better place for living.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s