Syrenki i Coven Berlin na Nocowaniu 2// Mermaids and Coven Berlin on Sleepover 2

Scroll down for English versjon

TUTORIAL Z SYRENIEGO SURVIVALU

Gorące lato tego roku dało popalić. Gatunek ludzki został pozbawiony złudzeń, że jest na wymarciu. Wysychały nie tylko jeziora i rzeki, ale także usta, uszy, skóra oraz najgłębsze strumienie nieświadomości, gdzie pogrzebana została ostatnia nadzieja na przetrwanie. Upał przyprawiał homo stupidus o taki ból głowy, że wyparowały z niej resztki oświeceniowego rozumu, co stało się zaczątkiem procesów ewolucyjnych na rzecz adaptacji do nowych warunków bytu na Ziemi. Z wymierającego gatunku ludzkiego wyewoluowały Syrenki, na nowo organizując zrujnowany świat wokół.

Jak wygodnie urządzić koniec świata bez piątej klepki? Gdzie schronić się w czasie pożogi? Jak przetrwać z komfortem kolejne gorące lato? Jak budować bez użycia maszyn, a za to z pomocą wielofunkcyjnego ogonka? Syrenki nie mają wątpliwości, że architekturą przyszłości są ekologiczne ziemianki i chaty z gliny, a wyposażeniem pozostałości po ludzkiej cywilizacji. Śpiewając pieśń emancypacji, uderzając płetwą o wyschniętą glebę, zapraszają na kurs wspólnego urządzania świata po katastrofie, w trakcie którego wspólnie z kolektywem COVEN BERLIN zatroszczymy się o odpowiedzialne fundamenty post-cywilizacyjnego świata bez pochłaniających energię szklanych biurowców, prefabrykatów i sztucznej fasadowości ogrodzonych osiedli.

Wydarzenie będzie miało miejsce w ramach Nocowania 2, w nocy z dnia 22 na 23 września, w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. https://www.facebook.com/events/229817301030401/

IMG_20180829_203712_9.jpg

MERMAID’S SURVIVAL TUTORIAL

The hot summer this year made things hot for us. The human species has been deprived of illusions that soon it will have become extinct. Not only lakes and rivers dried up, but also lips, ears, skin and the deepest streams of the human unconscious, where the last hope for the survival was buried. The heat made homo stupidus such a headache that all the remnants of Enlightenment reason evaporated, which became the nucleus of evolutionary processes for adaptation to the new conditions of existence on Earth. Mermaids evolved from a dying human species, rearranging the ruined world around.

How to decorate the end of the world when you are defective beyond repair? Where to get shelter during the conflagration? How to survive with comfort another hot summer? How to build without the use of machines, but only with a multi-functional tail? Mermaids have no doubt that the architecture of the future are ecological dugouts and clay huts furnished of the remnants of human civilization. Singing the emancipatory song and striking the dried soil with the fin, they invite you to furnish the world after the catastrophe. Together with collective COVEN BERLIN Mermaids will take care of the responsible foundations of post-civilization world without glass skyscrapers consuming energy, prefabricated elements and artificial facades of guarded modern settlements.

The event will be a part of Sleepover 2, 22/23 September https://www.facebook.com/events/229817301030401/ (Arsenał Municipal Gallery in Poznań)

 

IMG_20180829_203559_0.jpg

 

IMG_1321

Zaślubiny z Jeziorem Suszewskim/Marriage with Suszewskie Lake

 

W ramach Obozu dla Klimatu w Świętnem,  Syrenki zorganizowały Zaślubiny z Jeziorem Suszewskim. Ceremonia nawiązywała do pomysłu ekscesywnej ekoseksualnych zaślubin z elementami natury, zaproponowanego przez Beth Stephens i Annie Sprinke. Zaślubiny polegały na wspólnym odczytaniu manifestu stworzeń słodkowodnych oraz złożeniu przysięgi miłosnej odpowiedzialności za wodę. Trzewne zainteresowanie sprawami ekologii w wydaniu syrenim to jednak nie tylko identyfikacja z fantastycznymi stworzeniami, pozwalająca na transgresję ludzkiej natury, ale także szereg praktyk symbolicznych, takich jak kolektywne śpiewanie piosenek, taniec, malowanie, przyozdabianie ciała, a także choreografia. W porównaniu z przepychem projektów amerykańskich matek, polskie Syrenki świadomie uwypukliły uwarunkowania środkowoeuropejskiego kontekstu: ich ogony wykonane zostały z tektury pokrytej hologramowym materiałem, a fantastyczne imaginarium ziściło się bez większych nakładów finansowych, za sprawą gadżetów zakupionych w tanich sklepach zabawkowych oraz sex shopach.

IMG-2052.JPGfot. Jacek Zwirzyński

As part of the Climate Camp in Świętne, Mermaids organized Marriage with the Suszewskie Lake. The ceremony referred to the idea of ecosexual marriages with elements of nature as proposed by Beth Stephens and Annie Sprinke. They consisted in the common reading of the manifesto of freshwater creatures and the taking of oaths of love responsibility for water. Visible interest in environmental issues in the siren edition is not only identification with fantastic creatures, allowing for the transgression of human nature, but also a series of symbolic practices, such as collective song singing, dancing, painting, adornment of the body, as well as choreography. Compared with the glamor of American mothers’ projects, the Polish Mermaids deliberately emphasized the conditions of the Central European context: their tails were made of cardboard covered with hologram material, and the fantastic imaginarium came true without major financial expenditures, thanks to gadgets purchased in cheap toy stores and sex shops.

IMG-2054.JPGfot. Jacek Zwierzyński

 

Syren Miruś.jpgSyren Miruś, for. Hubert Wińczyk

sex syrenki oboz