Syrenki i Coven Berlin na Nocowaniu 2// Mermaids and Coven Berlin on Sleepover 2

Scroll down for English versjon

TUTORIAL Z SYRENIEGO SURVIVALU

Gorące lato tego roku dało popalić. Gatunek ludzki został pozbawiony złudzeń, że jest na wymarciu. Wysychały nie tylko jeziora i rzeki, ale także usta, uszy, skóra oraz najgłębsze strumienie nieświadomości, gdzie pogrzebana została ostatnia nadzieja na przetrwanie. Upał przyprawiał homo stupidus o taki ból głowy, że wyparowały z niej resztki oświeceniowego rozumu, co stało się zaczątkiem procesów ewolucyjnych na rzecz adaptacji do nowych warunków bytu na Ziemi. Z wymierającego gatunku ludzkiego wyewoluowały Syrenki, na nowo organizując zrujnowany świat wokół.

Jak wygodnie urządzić koniec świata bez piątej klepki? Gdzie schronić się w czasie pożogi? Jak przetrwać z komfortem kolejne gorące lato? Jak budować bez użycia maszyn, a za to z pomocą wielofunkcyjnego ogonka? Syrenki nie mają wątpliwości, że architekturą przyszłości są ekologiczne ziemianki i chaty z gliny, a wyposażeniem pozostałości po ludzkiej cywilizacji. Śpiewając pieśń emancypacji, uderzając płetwą o wyschniętą glebę, zapraszają na kurs wspólnego urządzania świata po katastrofie, w trakcie którego wspólnie z kolektywem COVEN BERLIN zatroszczymy się o odpowiedzialne fundamenty post-cywilizacyjnego świata bez pochłaniających energię szklanych biurowców, prefabrykatów i sztucznej fasadowości ogrodzonych osiedli.

Wydarzenie będzie miało miejsce w ramach Nocowania 2, w nocy z dnia 22 na 23 września, w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. https://www.facebook.com/events/229817301030401/

IMG_20180829_203712_9.jpg

MERMAID’S SURVIVAL TUTORIAL

The hot summer this year made things hot for us. The human species has been deprived of illusions that soon it will have become extinct. Not only lakes and rivers dried up, but also lips, ears, skin and the deepest streams of the human unconscious, where the last hope for the survival was buried. The heat made homo stupidus such a headache that all the remnants of Enlightenment reason evaporated, which became the nucleus of evolutionary processes for adaptation to the new conditions of existence on Earth. Mermaids evolved from a dying human species, rearranging the ruined world around.

How to decorate the end of the world when you are defective beyond repair? Where to get shelter during the conflagration? How to survive with comfort another hot summer? How to build without the use of machines, but only with a multi-functional tail? Mermaids have no doubt that the architecture of the future are ecological dugouts and clay huts furnished of the remnants of human civilization. Singing the emancipatory song and striking the dried soil with the fin, they invite you to furnish the world after the catastrophe. Together with collective COVEN BERLIN Mermaids will take care of the responsible foundations of post-civilization world without glass skyscrapers consuming energy, prefabricated elements and artificial facades of guarded modern settlements.

The event will be a part of Sleepover 2, 22/23 September https://www.facebook.com/events/229817301030401/ (Arsenał Municipal Gallery in Poznań)

 

IMG_20180829_203559_0.jpg

 

IMG_1321

We Pickle Cucumbers, Cause We Love The Earth

 

We do not know if pickled cucumbers would help to stop the ecological catastrophe, nevertheless together with the mermaid Ewelina we try to change our consumer attitudes: we cook at home, do not use disposable bags, we planted a tree at the balcony and in general we try to limit our production of everyday waste.

#ecosexuals, #slowlife, #loveplanet, #mermaids_syrenki, #climatechange

In the background an excerpt from the book of Harald Welzer “Climate Wars”

_________________________________________

Nie wiem czy ogórki małosolne pomogą zatrzymać katastrofę ekologiczną, ale próbujemy razem z syrenką zmienić nasze konsumpcyjne nastawienia: gotujemy w domu, nie używamy jednorazowych reklamówek, zasadziliśmy drzewko na balkonie i w ogóle ograniczamy produkcję odpadów powszednich.

#ecosexuals, #slowlife, #loveplanet, #mermaids_syrenki, #climatechange

W tle fragment z „Wojen Klimatycznych” Haralda Welzera

 

Zaślubiny z Jeziorem Suszewskim/Marriage with Suszewskie Lake

 

W ramach Obozu dla Klimatu w Świętnem,  Syrenki zorganizowały Zaślubiny z Jeziorem Suszewskim. Ceremonia nawiązywała do pomysłu ekscesywnej ekoseksualnych zaślubin z elementami natury, zaproponowanego przez Beth Stephens i Annie Sprinke. Zaślubiny polegały na wspólnym odczytaniu manifestu stworzeń słodkowodnych oraz złożeniu przysięgi miłosnej odpowiedzialności za wodę. Trzewne zainteresowanie sprawami ekologii w wydaniu syrenim to jednak nie tylko identyfikacja z fantastycznymi stworzeniami, pozwalająca na transgresję ludzkiej natury, ale także szereg praktyk symbolicznych, takich jak kolektywne śpiewanie piosenek, taniec, malowanie, przyozdabianie ciała, a także choreografia. W porównaniu z przepychem projektów amerykańskich matek, polskie Syrenki świadomie uwypukliły uwarunkowania środkowoeuropejskiego kontekstu: ich ogony wykonane zostały z tektury pokrytej hologramowym materiałem, a fantastyczne imaginarium ziściło się bez większych nakładów finansowych, za sprawą gadżetów zakupionych w tanich sklepach zabawkowych oraz sex shopach.

IMG-2052.JPGfot. Jacek Zwirzyński

As part of the Climate Camp in Świętne, Mermaids organized Marriage with the Suszewskie Lake. The ceremony referred to the idea of ecosexual marriages with elements of nature as proposed by Beth Stephens and Annie Sprinke. They consisted in the common reading of the manifesto of freshwater creatures and the taking of oaths of love responsibility for water. Visible interest in environmental issues in the siren edition is not only identification with fantastic creatures, allowing for the transgression of human nature, but also a series of symbolic practices, such as collective song singing, dancing, painting, adornment of the body, as well as choreography. Compared with the glamor of American mothers’ projects, the Polish Mermaids deliberately emphasized the conditions of the Central European context: their tails were made of cardboard covered with hologram material, and the fantastic imaginarium came true without major financial expenditures, thanks to gadgets purchased in cheap toy stores and sex shops.

IMG-2054.JPGfot. Jacek Zwierzyński

 

Syren Miruś.jpgSyren Miruś, for. Hubert Wińczyk

sex syrenki oboz

 

 

 

 

Mermaids and Diana Lelonek at the climate camp in Swietno – Poland / 20-22.07.2018/ Syrenki i Diana Lelonek na Obozie dla Klimatu w Świętnie/ 20-22.07.2018

(scroll down for English version)

W piątek 20.07 wieczorem Syrenki oraz Diana Lelonek proponują wspólne oglądanie filmu amerykańskich artywistek Beth Stephens i Annie Sprinkle „Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story“. Film opowiada historię romansu artystek z Appalachami w Wirginii Zachodniej, miejsca urodzenia jednej z autorek. Jest ekoseksualnym wyrazem sprzeciwu wobec wyniszczającej środowisko działalności górniczej w tym regionie. Składa się z rozmów z lokalną społecznością, działaczami(-kami) na rzecz ochrony środowiska, rodziną i przyjaciółmi, a zakończony jest rytuałem transgatunkowych zaślubin. Annie i Beth, czyli prekursorki ruchu ekoseksualnego postulują zmianę w postrzeganiu ziemi jako matki na ziemię jako kochankę, gdyż od matki oczekuje się opieki, a o względy kochanki trzeba zadbać, tak aby nie odeszła.

Film będzie przygotowywał do sobotnio-popołudniowego rytuału przemiany wyprostowanych istot dwunożnych w stworzenia słodkowodne. W ramach drugiego etapu rytuału – gatunkowej transformacji – planowane jest malowanie łusek w szałasie, upinanie topielczych fryzur, montowanie zwinnych ogonków z odpadów, stroszenie płetw na banerach i układanie haseł pro-jeziornych.

Uzbrojenie pyszczków wodnych stworzeń w rewolucyjny arsenał retoryczny pozwoli przejść do kolejnego etapu rytuału, czyli wygłoszenia manifestu znikających jezior.

Finalnym etapem będą zaślubiny z jeziorem, odbywające się poprzez wspólne odśpiewanie szanty jeziornej, zobowiązującej wodne stworzenia do aktywizmu w imię wysychających jezior w Wielkopolsce. 

_______________________________

MANIFEST STWORZEŃ WODNYCH ZE ZNIKAJĄCYCH JEZIOR

My syrenki, rusałki, brzeginki, topiki wodne, bagniki przybrzeżne, pływaki żółtobrzeżki, sielawki, leszcze, płotki, rzęski drobne, sinice zielenice – mieszkanki rzek i jezior nie zgadamy się na brutalne wysuszanie naszych domowych akwenów. Domagamy się poszanowania naszego prawa do radosnego pluskania, broczenia ogonków, dawania nurów i zasypiania na dnie jeziorka. 

Nie zgadzamy się, aby kopary-odkrywcy, pogłębiarki ssące, spycharki, zgniatarki, piły linowe, kombajny i taśmy transportowe uczyniły z naszego biotopu linię pustynnego frontu. 

Dziś to my jesteśmy w natarciu, a przynajmniej się staramy, bo walka nie leży w naszej wodnej kulturze. Oporu nauczyłyśmy się z konieczności, przez ludzi, których ekspansja nas dziesiątkuje. Niedługo i oni poczują na własnej, grubiańskiej skórze konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych czynów. Wyschną jeziorka, stawy, rzeczki, kałuże, wyschnie krew w żyłach, rosa na łąkach i śluz w nosie. Żyzna wilgoć życia zamieni się w jałowy suchar.

Kiedy zabraknie wody wszyscy zdechniemy. 

Dlatego, mimo tego że zazwyczaj spędzamy czas na rzeczach przyjemniejszych, jak stosunki ogonkowe, lubrykowanie łusek itp., to dziś z powodu wysychania ślinianek i hiperwentylacji oskrzeli, postanowiłyśmy zaprotestować.

Nie zgadzamy się na ludzką ekspansję, autodestrukcję i jałową głupotę!

Apelujemy prosto z naszych wysychających ogonów do waszych trzewi, bo tylko one — nie rozum — mogą was jeszcze uratować! 

Czasu jest coraz mniej — do dzieła!

Zasypcie kopalnie odkrywkowe! 

Przejdźcie na energię odnawialną! 

Zredukujcie ślad węglowy!

Kupujcie mniej i nie obżerajcie się tak!

Plastik wsadźcie sobie w ogon!

Zatrzymajcie się i poczujcie jak przyjemnie jest zanurzyć się w wodzie, być częścią świata, 

mieć wodę w sobie.

______________________________

On Friday July 20th we will watch the film of American artivists #BethStephens and #AnnieSprinkle #GoodbyeGauleyMountain:AnEcosexualLoveStory. The film tells the story of the romance of the artists and the Appalachian Mountains in West Virginia, the birthplace of one of the authors. It is an eco-sexual protest against the devastating mining activity in this region. It consists of conversations with the local community, environmental activists, family and friends, it ends up with the ritual of transhuman wedding. Annie and Beth, the forerunners of the ecosexuality movement, postulate a change in the perception of the earth as a mother to the earth as a mistress, because the mother is expected to give care, and for the lover’s needs to be taken care of so that she does not run away.

The film will prepare us for the Saturday-afternoon ritual of transformation of two-legged human beings into sweet water creatures. Painting scales in a hut, dressing drowned hairstyles and haircuts, mounting agile tails from wastes, ruffling fins at the banners and arranging pro-lake political slogans will be the first part of this transformation. 

Arming the muzzles of the creatures with the revolutionary rhetorical arsenal will in turn allow everybody to pass the second stage of the ritual and deliver a manifesto of disappearing lakes.

The final stage will me the marriage of water creatures with the lake. It will take a form of common singing lake chanty, obliging us to be the activists in the name of the lakes of  Great Poland region.

 

 

plakat syrenii.jpg

https://www.facebook.com/obozdlaklimatu/?hc_ref=ARTG9S-ip90V3aZnLzMz6T5eTlN779aFodj8KA2Z6wlh2RLS485-uR6Ho9te_SlsYM0&fref=nf

#climatcamp #film #dokument #ObozDlaKlimatu #ecology #ecosexual #ekoseksualnosc#mermaid #mermaidparade #feminist #femart #dianalelonek#ZmianaSystemuNieKlimatu #goodbyegauleymountain

 

 

 

Mermaids journey starts at the finissage!/ Podróż syrenek zaczyna się na finisażu!

#mermaidzine#mermaidporn #mermaidlove #syrenki#syrenozin #femart #love #happy#wdzikiejkochamsięwiśle
#flowprzepływ
#flow2018trip #gdanskagaleriamiejska

 

Full Mermaids Zine in PDF: syrenozin

MERMAIDS. WELCOME AT THE FINISSAGE

As part of the finissage of the exhibition “Flow: In the Wild Vistula River I’m in love”, the rainbow Island Blanket emerges from the river’s depth. With many gadgets, it will anchor for a moment in the aquarium of the Gdańsk City Gallery. During the Mermaid’s performance everything can happen, but if nothing will happen there will still be a good  reason for shared, sensual joy.  Perhaps on that day, these deceptive creatures will sing a few spanked songs, or at least wave their flirtatious tails with golden scales to the sounds of playback. Lust can be triggered in many ways: by queering carols, fanning the fin casually, wailing sweetly, and even dying in an art institution near a well-groomed Sołdek, who have seen a lot in his marine life …

The organizers do not reserve the right to plug the ears of vistors with stoppers, when the lusts awakened by the Mermaids will reach a degree threatening the homeostasis of Gdańsk residents, visiting mariners and other survivors.

 

Gdańsk City Gallery, Final Probe – Performative Revue, Friday, 06/07/2018, 7 p.m. – 9 p.m.

SYRENKI. WELCOME TO NA FINISAŻU

Continue reading Mermaids journey starts at the finissage!/ Podróż syrenek zaczyna się na finisażu!